شماره حساب های آوا ای وی ال

مبلغ سفارش مورد نظر را می توانید به حساب های بانکی زیر واریز بفرمایید:

بانک ملی به نام بهروز مسلم خانی
شماره حساب: ۰۱۱۲۳۷۹۱۰۳۰۰۷             شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۰۳۹۰۶۷۴۶

و یا

بانک ملت به نام بهروز مسلم خانی

شماره حساب: ۵۴۳۷۰۴۴۴۷۶                   شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۶۴۴۳۷۹۱۶

مشاوره، مقایسه و خرید با کیفیت را در آوا ای وی ال تجربه فرمایید…