آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-CP 4000S

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-CP 4000S

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-CP 4000S از جمله آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی این آمپلی فایر ۲۱۰۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۵ هرتز تا ۴۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۴۲۱٫۵ میلی متر می باشد. وزن  این پاور آمپلی فایر ۸٫۷ کیلوگرم می باشد.

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-Q 66

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-Q 66

آمپلی فایر دایناکورد Electro Voice Q66، از جمله پاور آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی این آمپلی فایر ۹۰۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۰ هرتز تا ۴۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۴۲۱٫۵ میلی متر و همچنین وزن آن ۱۴٫۸ کیلوگرم می باشد.

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-TG 7

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-TG 7

آمپلی فایر دایناکورد Electro Voice TG7، از جمله آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی آن ۳۵۰۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۰ هرتز تا ۳۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۵۱۲ میلی متر و همچنین وزن آن ۱۴٫۵ کیلوگرم می باشد.

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-Q 1212

90,000,000 تومان

آمپلی فایر Electro Voice Q 1212

آمپلی فایر دایناکورد Electro Voice Q1212، از جمله آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی این آمپلی فایر ۱۸۰۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۰ هرتز تا ۴۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۴۲۱٫۵ میلی متر و وزن آن ۱۷٫۱ کیلوگرم می باشد.

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE Q 44

55,000,000 تومان

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE Q 44

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE Q 44 از جمله آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی این آمپلی فایر ۶۵۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۰ هرتز تا ۴۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۴۲۱٫۵ میلی متر و همچنین وزن آن ۱۲٫۶ کیلوگرم می باشد.

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE Q 99

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE Q 99

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE Q 99 از جمله پاور آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی این آمپلی فایر ۱۲۵۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۰ هرتز تا ۴۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۴۲۱٫۵ میلی متر  و همچنین وزن آن ۱۶٫۳ کیلوگرم می باشد.

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-CP 3000S

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-CP 3000S

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-CP 3000S از جمله آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی این آمپلی فایر ۱۶۰۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۵ هرتز تا ۴۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۴۲۱٫۵ میلی متر و همچنین وزن آن ۸٫۱۵کیلوگرم می باشد.

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-TG 5

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-TG 5

آمپلی فایر الکتروویس ELECTRO VOICE-TG 5 از جمله پاور آمپلی فایرهای مشهور شرکت Electro Voice می باشد . حداکثر توان خروجی این محصول ۲۰۰۰ وات در ۲ اهم بر روی هر کانال می باشد. پاسخ فرکانسی این آمپلی فایر ۱۰ هرتز تا ۳۰ کیلوهرتز می باشد. عرض این محصول ۴۸۲٫۶ میلی متر، ارتفاع آن ۸۸٫۱ میلی متر و عمق آن ۵۱۲ میلی متر و همچنین وزن آن ۱۴٫۲ کیلوگرم می باشد.