میکروفن با سیم AKG Perception 120 USB

میکروفن شاتگان با سیم AKG CK80

میکروفن با سیم AKG PERCEPTION 170

میکروفن با سیم AKG PERCEPTION 820

میکروفن با سیم AKG Perception 100

میکروفن با سیم AKG PERCEPTION 120

میکروفن با سیم AKG C 3000 B

میکروفن با سیم AKG C 4000

میکروفن با سیم AKG C414 B

میکروفن با سیم AKG C 1000 S MK4

میکروفن با سیم AKG C 12 VR

میکروفن با سیم AKG C 3000