میکسر صدا دیجیتال DIGICO.S31

میکسر صدا دیجیتال DIGICO.S31

48 کانال ورودی فلکسی

16 کانال Flexi Aux / Sub-Group Bus کانال مستر ال آر

10 x 8 ماتریس پردازش کامل

21 اکولایزر دینامیک

نرخ نمونه 96 کیلوهرتز