هارد کیس مایداس MIDAS PRO 1-RC

هارد کیس مایداس MIDAS PRO 1-RC

از تخته سه لا به ضخامت 12 میلی متر دریایی با اکستروژن لبه آلومینیومی 40 40 40 میلی متر برای حفاظت بیشتر ساخته شود. مورد جاده باید دارای پشتیبانی داخلی باشد که از کف چگالی کامپوزیت تشکیل شده است. در جاده باید از کاستورهای پن-الکوم و دسته RK استفاده کرد.